Biuletyn Informacji Publicznej Przedmiot działalności - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 14.09.2017, 17:13

Przedmiot działalności

Wtorek, 12 sierpnia 2003

 
Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z);
2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z);
3) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z);
4) działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z);
5) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64.Z);
6) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z);
7) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z);
8) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
9) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z);
10) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62.Z);
11) produkcja cukru (PKD 10.81.Z);
12) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z);
13) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z);
14) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
15) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z);
16) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z);
17) produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z);
18) produkcja słodu (PKD 11.06.Z);
19) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z);
20) produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z);
21) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z);
22) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z);
23) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy
i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
24) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z);
25) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
26) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
27) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z );
28) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
29) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z);
30) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
31) produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z);
32) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z);
33) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
34) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);
35) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z);
36) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z);
37) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);
38) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
39) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
40) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
41) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
42) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
43) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
44) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);
45) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);
46) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);
47) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
48) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
49) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
50) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
51) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
52) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
53) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z);
54) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana
z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
55) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
56) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
57) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
58) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
59) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);
60) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
61) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
62) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych
i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
63) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
64) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
65) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
66) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
67) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
68) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);
69) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);
70) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z);
71) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z);
72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
73) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z);
74) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z);
75) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z);
76) sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z);
77) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
78) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z);
79) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z);
80) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);
81) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B);
82) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z);
83) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z);
84) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z);
85) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z);
86) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
87) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
88) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
89) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
90) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
91) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
92) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
93) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
94) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
95) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z);
96) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z);
97) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);
98) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);
99) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z);
100) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
101) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z);
102) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
103) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami (PKD 47.99.Z);
104) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
105) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z);
106) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);
107) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
108) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
109) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
110) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
111) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
112) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
113) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
114) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
115) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
116) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);
117) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); 118) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
119) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
120) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
121) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
122) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
123) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
124) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
125) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
126) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
127) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
128) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
129) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
130) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
131) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
132) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
133) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
134) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
135) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
136) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
137) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
138) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
139) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
140) działalność rachunkowo–księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
141) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
142) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
143) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania (PKD 70.22.Z);
144) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
145) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
146) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
147) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
148) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
149) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
150) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
151) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
152) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
153) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
154) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z);
155) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
156) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
157) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
158) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
159) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
160) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
161) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);
162) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
163) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
164) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
165) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);
166) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
167) nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
168) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
169) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
170) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
171) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z);
172) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
173) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
174) działalność archiwów (PKD 91.01.B).
175) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
176) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);
177) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
178) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);
179) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A);
180) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z).

Metadane

Data publikacji 12.08.2003
Data modyfikacji 01.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Luiza Czarnota
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2017 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL