Biuletyn Informacji Publicznej Statut - Krajowa Spółka Cukrowa

Krajowa Spółka Cukrowa
Ostatnia aktualizacja strony: 14.09.2017, 17:13

Statut

Środa, 15 stycznia 2014

Statut

S T A T U T

KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A.

W TORUNIU

 

TEKST JEDNOLITY

1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 23811/2003
2. zmieniony Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 615/2004
3. zawierający zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą 114/IV/2004 (323) z dnia 5 lipca 2004 roku, na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2004 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2006/2004
4. zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2632/2004
5. zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2898/2004
6. zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3408/2004
7. zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3509/2004
8. dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2004 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Szmańdę-Czerkawską Notariusza w Toruniu, wpisanym w rep. A nr 7857/2004
9. zmieniony Uchwałami Nr: 18 - 22 oraz 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2005 roku, objętymi aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 966/2005
10. dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia z dnia 26 kwietnia 2005 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 1463/2005
11. zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2005 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3549/2005
12. zmieniony Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2006 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 547/2006
13. zmieniony Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 949/2007
14. zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1516/2007
15. zmieniony Uchwałą Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 129/2008
16. zmieniony Uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1464/2008
17. zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1963/2008
18. zmieniony Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2009 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4313/2009
19. zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4020/2010
20. dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 13 września 2010 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4039/2010
21. zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5530/2010
22. zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2606/2011
23. zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4744/2011
24. zmieniony Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5885/2011
25. zmieniony Uchwałą Nr 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2012 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2482/2012


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 § 1 


1. Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna.  
2. Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

 § 2 

1. Siedzibą Spółki jest: Toruń.  
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 § 3 

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

 § 4 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

 § 5 

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI  

 § 6 

Przedmiotem działalności Spółki jest:  
1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z);
2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z);
3) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD 01.62.Z);
4) działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD 01.63.Z);
5) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD 01.64.Z);
6) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z); ---
7) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD 03.22.Z);
8) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);
9) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z);
10) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62.Z);
11) produkcja cukru (PKD 10.81.Z);
12) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z);
13) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z);
14) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z);
15) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z);
16) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z);
17) produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z);
18) produkcja słodu (PKD 11.06.Z);
19) produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z);
20) produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z);
21) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z);
22) produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z);
23) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z);
24) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z);
25) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
26) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
27) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z );
28) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
29) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z);
30) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);-
31) produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52.Z);
32) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z);
33) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
34) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);
35) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z);
36) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD 28.93.Z);
37) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);
38) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
39) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
40) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
41) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
42) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
43) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);
44) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z);
45) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);
46) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);
47) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);
48) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);
49) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);
50) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
51) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z);
52) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z);
53) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z);
54) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z);
55) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
56) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
57) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
58) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
59) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);
60) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
61) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
62) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
63) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
64) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
65) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
66) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
67) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
68) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);
69) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);
70) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z);
71) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z);
72) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
73) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z);
74) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z);
75) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z);
76) sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z);
77) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z);
78) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z);
79) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z);
80) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A);
81) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B);
82) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z);
83) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z);
84) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z);
85) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z);
86) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z);
87) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);
88) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
89) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
90) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
91) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
92) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
93) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);
94) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
95) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z);
96) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z);
97) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);
98) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z);
99) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z);
100) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);
101) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z);
102) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
103) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
104) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
105) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z);
106) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z);
107) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
108) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
109) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
110) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);
111) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);
112) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
113) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);
114) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
115) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
116) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B);
117) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);
118) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);
119) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
120) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
121) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
122) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
123) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
124) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z);
125) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
126) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
127) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z);
128) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z);
129) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
130) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
131) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
132) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
133) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
134) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
135) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
136) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);
137) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
138) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
139) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
140) działalność rachunkowo–księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
141) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
142) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
143) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
144) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z);
145) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);
146) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);
147) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);
148) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
149) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
150) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
151) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
152) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
153) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
154) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD 77.31.Z);
155) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
156) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
157) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
158) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
159) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
160) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
161) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);
162) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
163) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
164) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z);
165) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);
166) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
167) nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
168) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
169) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); -
170) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
171) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z);
172) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z);
173) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z);
174) działalność archiwów (PKD 91.01.B);
175) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z);
176) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A);

177) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B);
178) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);
179) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A);
180) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z).

III. KAPITAŁY

§ 7 


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 990.677.758 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 990.677.758 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym:

1) jedna akcja imienna serii A o numerze 000000001, 
2) 109.908.596 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 109908597, 
3) 368.147.739 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 109908598 do 478056336, 
4) 18.775.160 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 478056337 do 496831496, 
5) 310.364.361 (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 496831497 do 807195857, 
6) 31.502.924 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od 807195858 do 838698781, 
7) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 838698782 do 898698781, 
8) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od 898698782 do 898698785, 
9) 78.181.715 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od 898698786 do 976880500,
10) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem 976880501,-----------
11) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od 976880502 do 976880507, ---------------------------------------------------------------------------------------
12) 5.016.000 (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 976880508 do 981896507, ----------------------------------
13) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 981896508 do 981896516, -----------------------------------------------------------------------
14) 502.643 (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od 981896517 do 982399159,---------------------------
15) 5.824.600 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od 982399160 do 988223759,----
16) 651.650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od 988223760 do 988875409,-----------
17) 1.802.349 (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P oznaczonych numerami od 988875410 do 990677758. -

3. Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób: ---------------------------------------

1) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: -----------------------------

a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 02805001; ------------------------------------------------------------------------------
b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4131001; -------------------------------------------------------------------------------
c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2891701; ---------------------------------------------------------------------------
d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3723001; -----------------------------------------------------------------------------
e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2448001; --------------------------------------------------------------------
f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3570001; ----------------------------------------------------------------------------
g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4437001; --------------------------------------------------------------------------------
h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; -------------------------------------------------------------------------------------------
i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2652001; -------------------------------------------------------------------------------------------
j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 5658451; -------------------------------------------------------------------------------------------
k) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 18336286; -----------------------------------------------------------------------------------------
l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 6120001; -------------------------------------------------------------------------------------------
m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; -------------------------------------------------------------------------------------------
n) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii J oznaczone numerami od 73374491 do 74466627; -----------------------------------------------------------------------------------------
o) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii K oznaczone numerami od 74466628 do 75290384; -----------------------------------------------------------------------------------------

2) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: ---------------------------------

a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. – jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 110.443.975 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 110.443.976;
b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. – jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 211.174.076 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 211.174.076;

3) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: ---------------------------------

a) Cukrowni „Glinojeck” S.A. – akcje serii C oznaczone numerami 18336287 do 21572100; -----------------------------------------------------------------------------------------
b) Cukrowni „Ropczyce” S.A. – akcje serii C oznaczone numerami 5763002 do 7910000; -------------------------------------------------------------------------------------------
c) Cukrowni „Strzyżów” S.A. – akcje serii C oznaczone numerami 4193732 do 5756100; -------------------------------------------------------------------------------------------
d) Cukrowni „Pelplin” S.A. – akcje serii C oznaczone numerami 0051002 do 0070000; -------------------------------------------------------------------------------------------

4) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:

a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 000000001 i 4.882.510 akcji serii B oznaczonych numerami od 92767674 do 97650183;
b) Cukrowni Baborów S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 113.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 306002 do 420000; -----------
c) Cukrowni Cerekiew S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 329.839 akcji serii C oznaczonych numerami od 885362 do 1215200; ----------
d) Cukrowni Chybie S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; --------
e) Cukrowni Jawor S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 582.349 akcji serii C oznaczonych numerami od 1563152 do 2145500; --------
f) Cukrowni Łagiewniki S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; --------
g) Cukrowni Małoszyn S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; --------
h) Cukrowni Otmuchów S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 721.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1938002 do 2660000; --------
i) Cukrowni Pastuchów S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 512.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1377002 do 1890000; --------
j) Cukrowni Pustków S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 493.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1326002 do 1820000; --------
k) Cukrowni Racibórz S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 645.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1734002 do 2380000; --------
l) Cukrowni Strzelin S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; --------
m) Cukrowni Świdnica S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.206.499 akcji serii C oznaczonych numerami od 3238502 do 4445000; -----
n) Cukrowni Wieluń S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.215.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3264002 do 4480000; -----
o) Cukrowni Wrocław S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; -----
p) Cukrowni Wróblin S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 580.829 akcji serii C oznaczonych numerami od 1559072 do 2139900; --------
q) Cukrowni Glinojeck S.A. – 1.798.150 akcji serii D oznaczonych numerami od 26964651 do 28762800, 1.836.564 akcje serii E oznaczone numerami od 30214538 do 30234225, od 30843524 do 30862693 oraz od 34155795 do 35953500 i 886.743 akcje serii M oznaczone numerami od 81374035 do 81810495 oraz od 82492507 do 82942788; ----------------------------------------------
r) Cukrowni Chełmża S.A. – 2.108.049 akcji serii C oznaczonych numerami od 5658452 do 7766500; --------------------------------------------------------------------------
s) Cukrowni Krasiniec S.A. – 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; --------------------------------------------------------------------------
t) Cukrowni Mełno S.A. – 1.044.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2805002 do 3850000; --------------------------------------------------------------------------
u) Cukrowni Opalenica S.A. – 1.063.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2856002 do 3920000; --------------------------------------------------------------------------
v) Cukrowni Szamotuły S.A. – 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; --------------------------------------------------------------------------
w) Cukrowni Włostów S.A. – 309.599 akcji serii C oznaczonych numerami od 2570402 do 2880000; --------------------------------------------------------------------------
x) Cukrowni Głogów S.A. – 2.317.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6222002 do 8540000; --------------------------------------------------------------------------
y) Cukrowni Gniezno S.A. – 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000 i 10.260.000 akcji serii G oznaczonych numerami od 27000001 do 27000006 oraz od 54540007 do 64800000;
z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A. – 1.291.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3468002 do 4760000; --------------------------------------------------------
za) Cukrowni Zbiersk S.A. – 1.101.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2958002 do 4060000; --------------------------------------------------------------------------
zb) Cukrowni Zduny S.A. – 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; --------------------------------------------------------------------------

5) Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach;

6) Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:

a)  Cukrowni Glinojeck S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001; 
b)  Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;

7) Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. – akcja serii A oznaczona nr 0000001;-------------------------------------------------------------------

8) Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki „Pfeifer & Langen Polska” S.A. - 5 akcji serii H oznaczonych numerami 125599201, 139767226, 160091607, 175647498 i 175647499;---------------------------------------------------------

9) Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 2.279.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6120002 do 8400000;-----------------------------------------

10) Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:----------------------------------

a) Cukrowni Ropczyce S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
b) Cukrowni Strzyżów S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;-

11) Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu –  1.529.784 akcji serii D oznaczonych numerami od 190242889 do 190297576, od 190477293 do 190528783, od 190901949 do 191322471, od 191892605 do 191992567, od 192355991 do 192373700, od 192404956 do 192464941, od 194158039 do 194501367, od 195871861 do 195901937, od 196111343 do 196160127, od 197165797 do 197479452 i od 198395552 do 198485127;-----------------------------------------------------------------------

12) Akcje serii O zostały pokryte 506.050 akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu; ------------------------------------

13) Akcje serii P zostały pokryte 645.580 akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie. ----------------------------------------

4. Akcje serii E pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Cukrowni Borowiczki S.A. z siedzibą w Płocku, --------------------------------------
2) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. z siedzibą w Brześciu Kujawskim, ------------
3) Cukrowni Częstocice S.A. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ------------
4) Cukrowni Dobrzelin S.A. z siedzibą w Dobrzelinie, ---------------------------------
5) Cukrowni Janikowo S.A. z siedzibą w Janikowie, -----------------------------------
6) Cukrowni Klemensów S.A. z siedzibą w Szczebrzeszynie, -----------------------
7) Cukrowni Krasnystaw S.A. z siedzibą w Siennicy Nadolnej, ---------------------
8) Cukrowni Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy, ----------------------------------
9) Cukrowni Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, -------------------------------------------
10) Cukrowni Łapy S.A. z siedzibą w Łapach, ---------------------------------------------
11) Cukrowni Malbork S.A. z siedzibą w Malborku, --------------------------------------
12) Cukrowni Mała Wieś S.A. z siedzibą w Małej Wsi, ----------------------------------
13) Cukrowni Nakło S.A. z siedzibą w Nakle nad Notecią, -----------------------------
14) Cukrowni Nowy Staw S.A. z siedzibą w Nowym Stawie, --------------------------
15) Cukrowni Opole S.A. z siedzibą w Opolu Lubelskim, -------------------------------
16) Cukrowni Ostrowy S.A. z siedzibą w Ostrowach, -----------------------------------
17) Cukrowni Rejowiec S.A. z siedzibą w Rejowcu, -------------------------------------
18) Cukrowni Sokołów S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ---------------------
19) Cukrowni Toruńskie S.A. z siedzibą w Toruniu, -------------------------------------
20) Fabryki Cukru w Tucznie S.A. z siedzibą w Tucznie, ------------------------------
21) Cukrowni Werbkowice S.A. z siedzibą w Werbkowicach, -----------------------
22) Cukrowni Wożuczyn S.A. z siedzibą w Wożuczynie-Cukrowni, ----------------
23) Cukrowni Żnin S.A. z siedzibą w Żninie ---------------------------------------------
proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka. -------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Akcje serii I pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek: --------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Cukrowni Gryfice S.A. z siedzibą w Gryficach, -----------------------------------------
2) Cukrowni Kluczewo S.A. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ----------------
3) Cukrowni Pruszcz S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, --------------------------
proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka, oraz przeniesionym na Spółkę majątkiem przejętej spółki: --------------------
4) Cukrowni Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie. ------------------------------------

6. Akcje serii M pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętej spółki Cukrownia „Leśmierz” S.A. z siedzibą w Leśmierzu, proporcjonalną do udziału w jej kapitale zakładowym akcjonariuszy innych niż Spółka.--------------------

§ 8 

1. Akcja imienna serii A jest akcją uprzywilejowaną Skarbu Państwa, do której przypisane jest prawo sprzeciwu na Walnym Zgromadzeniu w sprawach: zmiany statutu Spółki, postawienia Spółki w stan likwidacji, jej połączenia lub przekształcenia oraz zbycia jej przedsiębiorstwa i zadysponowania przez Spółkę prawem do produkcji cukru w kwocie A nabytym od producentów cukru. Akcja imienna serii A nie podlega zamianie na akcje na okaziciela, podlega umorzeniu tylko na wniosek Skarbu Państwa, a w przypadku jej zbycia traci wszelkie uprzywilejowania.-------------------------------------
2. Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. ------------------------------
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

 § 9 

Akcje imienne serii B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

 § 10 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.  
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.  
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

 § 11 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.  
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

 § 12 

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 § 13 

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.

 § 14 

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------------------------------------------------


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

 § 15 

1. Akcje Spółki mogą być zbywane wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych. 
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy nieodpłatnego zbywania akcji Spółki na rzecz osób, które prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki nabyły na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o regulacji rynku cukru (Dz.U. Nr 76, poz.810 ze zm.), oraz sytuacji określonej w § 12.

 § 16 

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.  
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:

1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,  
2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------------
3) zawiadamiania listem poleconym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,  
4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,  
5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689). -----------------------------

3. Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej.


V. ORGANY SPÓŁKI   

 § 17 

Organami Spółki są:  
1) Zarząd,  
2) Rada Nadzorcza,  
3) Walne Zgromadzenie.

 § 18 

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---------
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------

A. ZARZĄD SPÓŁKI------------------------------------------------------------------------------------   

§ 19 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.  
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

 § 20 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.  
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent.  
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.  
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 § 21 

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.  
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

1) przyjęcie regulaminu Zarządu,   
2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,  
3) tworzenie i likwidacja oddziałów,  
4) powołanie prokurenta,  
5) zaciąganie kredytów i pożyczek,  
6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,  
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 6, 
8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 1, 11 i 2 oraz § 53 ust. 3 pkt 2 i 3, 
9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

 § 22 

Opracowywanie planów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

 § 23 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę Członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.  
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja tak powołanych Członków Zarządu trwa dwa lata. ---------------------
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.

 § 24 

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ---
2. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476).  
3. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------

 § 25 

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.  
3. Kandydat na Członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 23 ust. 3.  
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.  
5. Niedokonanie wyboru Członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.  
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.  ---
7. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.  
8. Wybory kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na Członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 26.  
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:

1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.  
2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji.  
3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,  
b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,  
c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,  
d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,  
e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,  
f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,  
g) nadzorowanie przebiegu głosowania, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, 
h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,  
i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej. --------

4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,  
b) przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów i przekazanie wyników głosowania do Głównej Komisji Wyborczej, 
c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą.

5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.  
6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 20 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.  
7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.  
8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 25 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. Wynik głosowania w drugiej turze wyborów jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu.  
9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8.  
10)  Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.  
11)  Wniosek w sprawie odwołania Członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. -
12)  Głosowanie nad odwołaniem Członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 27. ---------

 § 26 

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.  
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.  
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.  
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 25.

 § 27 

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----------------------------------------------------------------------------------------

 § 28 

1. Wybrany przez pracowników kandydat na Członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji Członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,  
2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,  
3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i statucie.

2. Łączne wynagrodzenie Członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).

 § 29 

Zasady i wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.306, ze zm.).

 § 30 

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.  
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 43 ust. 1.


B. RADA NADZORCZA  

 § 31 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

 § 32 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane,  
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,  
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,  
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansoweg o,
5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,  
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,  
7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,  
8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,  
9) przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,  
10)  zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -------------------------------------------------- 
11)  zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EUR w złotych, 
11) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EUR w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 300.000 EUR w złotych, 
2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EUR w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 500.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem ust. 1 i § 53 ust. 3 pkt 2 i 3, 
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych, 
4) wystawianie weksli, ------------------------------------------------------------------------- 
5) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, pod rygorem nieważności czynności prawnej, z wyłączeniem umów o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych 5.000 EUR. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, --------------------------------------------
2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, 
3) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,  
4) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,  
5) przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu,
6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,  
7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,  
8) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek.

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.  
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689). --------------------------------------------------------------------------------------
6. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań warunkowych, w tym udzielenia przez Spółkę gwarancji i poręczeń, o wartości nieprzekraczającej równowartości 500.000 EUR w złotych, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.

 § 33 

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

 § 34 

1. Rada Nadzorcza składa się z 9 do 12 Członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym: -----------------------------------------------------------------------------

1) jednego Członka Rady Nadzorczej wyznacza Skarb Państwa do czasu posiadania akcji imiennej serii A, ------------------------------------------------------------------------------------
2) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki,------------------------
3) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają plantatorzy buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.-------------------------------------

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.  
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

 § 35 

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników Spółki oraz plantatorów, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi. -----------------------------------------------------------------
2. Rada Nadzorcza Spółki uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania Członka Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------

 § 36 

Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie Członka Rady Nadzorczej wybranego odpowiednio przez pracowników Spółki lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników Spółki lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.

 § 37 

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 34 ust. 1 pkt 2 i 3, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające.

 § 38

Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki i plantatorzy buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie: ---------------  
1) trzech osób w radzie liczącej od 7 do 10 Członków, -----------------------------------------
2) czterech osób – w radzie liczącej 11 lub więcej Członków. --------------------------------

§ 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.  
2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady z pełnionej funkcji. ----------------------------------------------------------------
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.  
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 40

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.  
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. 
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.  
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu. ----------------------------------------------------------
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------------

§ 41

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.  
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.  
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 42

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.  
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.  
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.  
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady.  
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 43

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z Członkami Zarządu.  
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 44

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.  
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.) ----------------
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -------------------------------------


C. WALNE ZGROMADZENIE  

§ 45

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

1) z własnej inicjatywy,  
2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,  
3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,  
4) na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,  
2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 46

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.

§ 47

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.  
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.  
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 48

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 49

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.  
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 50

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 51

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 52

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 53

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,  
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,  
3) podział zysku lub pokrycie straty,  
4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,  
2) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, 
3) przeprowadzenie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów, -------------------------------------------------------------------
4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3,  
5) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,  
2) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 300.000 EUR w złotych, 
3) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych, 
4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,  
5) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,  
6) emisja obligacji każdego rodzaju,  
7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,  
8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,  
9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,  
10)  użycie kapitału zapasowego,  
11)  postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,  
12)  wniesienie aktywów trwałych, jako aportu do spółki lub spółdzielni. -------------------

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,  
2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,  
3) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,  
4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,  
5) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

5. Wymaga zgody Walnego Zgromadzenia objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach za wyjątkiem, gdy objęcie albo nabycie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,-----------
b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,  
c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,

2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:

a) zmiany statutu lub umowy spółki,  
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,  
c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,  
d) zbycia akcji lub udziałów spółki, ------------------------------------------------------------------
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EUR w złotych,
f) rozwiązania i likwidacji spółki.

§ 54

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 53, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej, nie wymagają wnioski dotyczące Członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 53 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 5.  
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 55

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.


VI. GOSPODARKA SPÓŁKI  

§ 56

1. Rokiem obrotowym Spółki jest 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i który rozpoczyna się w dniu 1 października każdego roku. --------------------------------------
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 30 września 1996 roku.-------------------------------------------------

§ 57

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 58

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał z aktualizacji wyceny, 
4) kapitał rezerwowy na nabywanie przez Spółkę akcji własnych, 
5) kapitał rezerwowy na finansowanie przez Spółkę nabycia akcji przez osoby uprawnione w procesie prywatyzacji Spółki, 
6) kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7) pozostałe kapitały rezerwowe, 
8) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.------------------------------------------------------

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 59

Zarząd Spółki jest obowiązany:  
1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,  
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,  
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,  
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 60

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.  
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.  
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:  
1) dywidendę dla akcjonariuszy,  
2) pozostałe kapitały i fundusze,  
3) inne cele.  
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----------------------------------------------------------------
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -------
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE  

§ 61

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.  
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa.  
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.  
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.  
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.).


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 62

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-------------
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.  
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.  
4. Ilekroć w statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, o ile ustawa nie stanowi inaczej, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalona.

Metadane

Data publikacji 15.01.2014
Data modyfikacji 01.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jarząbek
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Jarząbek
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Jarząbek
Krajowa Spółka Cukrowa
©1998-2017 Krajowa Spółka Cukrowa. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL